2.แจ้งโดยกรอกข้อความในแบบฟอร์มรับแจ้งเหตุ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน

สถานีตำรวจที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องชื่อ - นามสกุล ผู้แจ้งรหัสประจำตัวประชาชนเบอร์โทรศัพท์ติอต่ออีเมล์ หรือ ช่องทางอื่นที่ติดต่อได้ (โปรดระบุหากท่านต้องการให้แจ้งผลการดำเนินการกลับ)วันเวลาเกิดเหตุ หรือ ช่วงวันเวลาที่เกิดเหตุสถานที่เกิดเหตุจุดสังเกตุ หรือ สถานที่ใกล้เคียงชื่อผู้เสียหาย หรือ ลักษณะผู้ประสบเหตุเหตุด่วนเหตุร้ายที่ต้องการแจ้ง

คดีเกี่ยวกับทรัพย์
คดีเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย
คดีเกี่ยวกับเพลิงไหม้
วัยรุ่นมั่วสุม
นักเรียนหรือนักศึกษาตีกัน
อื่นๆ :

รายละเอียดเรื่องที่ต้องการแจ้ง

( หากท่านต้องการส่งรูปภาพหรือสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกรุณากด "เลือกไฟล์" )
Develop By Computer Science , Siam University